Prawo cywilne

 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych,

 • roszczenia związane z wykonaniem bądź niewykonaniem oraz ważnością umów,

 • windykacja należności na etapie postępowania sądowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego, kierowanie do dłużników wezwań do zapłaty,

 • doradztwo i reprezentacja w zakresie prawa rzeczowego (zniesienie współwłasności, ochrona własności, posiadania itp.)

 • doradztwo prawne w zakresie obrotu nieruchomościami, analiza stanu prawnego nieruchomości, badanie ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów, przygotowywanie umów sprzedaży oraz kupna nieruchomości, w tym lokali mieszkalnych i użytkowych

 • prowadzenie postępowania w zakresie ochrony dóbr osobistych,

 • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień,

 • roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji,

 • wszelkich roszczeń konsumenckich (niedozwolone klauzule w umowach, niezgodności towaru z informacjami podanymi w umowie, umowy zawierane przez internet),

 • doradztwo i reprezentacja w zakresie prawa spadkowego

 • sporządzanie analiz i opinii prawnych,