Zastępstwo procesowe

Reprezentuję Klientów w postępowaniach:

  • sądowych: przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach, w tym także przed Sądem Najwyższym
  • administracyjnych: przed organami administracji rządowej i samorządowej (m.in. w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi),
  • sądowo-administracyjnych: przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • arbitrażowych,
  • upadłościowych, obejmujących zarówno likwidację majątku dłużnika, jak i z możliwością zawarcia układu z wierzycielami,
  • egzekucyjnych oraz zabezpieczających.