Prawo autorskie i własności intelektualnej

  • doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorców w zakresie ochrony ich utworów

  • sporządzanie i negocjowanie umów licencyjnych i przenoszących autorskie prawa majątkowe

  • doradztwo prawne w przypadku naruszenia praw autorskich

  • przenoszenie praw do utworów stworzonych przez pracownika w ramach stosunku pracy

  • identyfikację i eliminowanie naruszeń praw do utworów

  • zapobieganie naruszeniom praw autorskich